ŠKOLENÍ BOZP A PO

Školení probíhají v největší míře u zákazníka a to většinou ve dvou variantách – všichni zaměstnanci najednou nebo školení po jednotlivých skupinách. Pravidelně provádím školení v těchto lokalitách Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Plzeň a dle domluvy kdekoli v ČR.

Školení bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) obsahuje:

– základní výklad požadavků Zákoníku práce
– přehled právních požadavků týkajících se problematiky BOZP
– seznámení s povinnostmi vyplývajících z právních požadavků
– rizika možného ohrožení zdraví
– pracovní úrazy, první pomoc
– ochranné pracovní prostředky
– nebezpečné látky
– skladování materiálu a manipulace s břemeny
– provozování dopravy
– návody
– interní předpisy

Jak často je třeba provádět školení BOZP?

Zaměstnavatel je podle § 133, písm. e) zákoníku práce povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště a pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.
Zaměstnavatel je dále podle § 136a povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních. Termíny školení BOZP v zákoníku práce stanoveny nejsou, doporučujeme však použít jako vzor, četnost školení stanovenou v zákoně o požární ochraně.Obdobná úprava je navrhována v současnosti připravovaném návrhu nového zákoníku práce.

Školení požární ochrany (PO) obsahuje:

– základní právní normy
– kategorie provozovaných činností
– třídy požáru
– hasicí prostředky – rozdělení, použití
– jak hasit
– evakuace
– povinnosti statutárních orgánů
– povinnosti zaměstnanců
– značení

Jak často je třeba provádět školení PO?

Problematiku upravuje zákon o požární ochraně 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláška o požární prevenci 246/2001 Sb. Školení řadových zaměstnanců se dle zmíněné vyhlášky § 23 odst. 2 provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečnosti uvedených v odstavci 1, se kterými má být zaměstnanec seznámen. Školení se provádí nejméně 1x za dva roky. Školení vedoucích zaměstnanců se provádí při nástupu do funkce a nejméně 1x za tři roky. Zaměstnance může školit vedoucí zaměstnanec, který absolvoval školení vedoucích zaměstnanců, školení vedoucích zaměstnanců provádí osoba odborně způsobilá dle zákona o PO.